วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ คลังความรู้

วิชา ดนตรีสากล  ศ 21101 

ช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


โดย

ครูวีรดา  เดโชพลานนท์